Tatlong Hakbang Para Rabies Ay Maagapan

March 22, 2024

Ang rabies ay nakamamatay kung hindi agad mabibigyan ng tamang lunas. Kaya huwag ipagwalang-bahala ang anumang kagat o kalmot na maaaring pagmulan ng rabies. Ang agarang paggagamot ay nakapagliligtas ng buhay.
Nakagat o nakalmot ka ba ng hayop?
I-check ang material na ito na naglalaman ng tatlong hakbang para maagapan ang rabies.