NA-MISS BA ANG ISKEDYUL NG BAKUNA NI BABY?

February 26, 2023

Ang pagbibigay ng bakuna sa mga bata ay dapat alinsunod sa inirerekumendang iskedyul ng tagapagbigay ng pangunahing pangangalaga. Ibinibigay nang maaga

ang mga kailangang bakuna para protektado ang bata bago ma-expose sa mga peligro ng iba’t-ibang sakit. [1]


Kung sakaling na-miss ni baby ang iskedyul ng bakuna, kumonsulta kaagad sa inyong doktor o sa tagapagbigay ng pangunahing pangangalaga kung paanomahahabol ang lumampas na iskedyul ng kanyang bakuna.


[1] Department of Health. Frequently Asked Questions on Immunization.

https://doh.gov.ph/.../files/%5BFAQs%5D%20Immunization.pdf- Last

accessed September 2022

A Health Service message brought to you by PFV, MMDA, and GSK. For further

information consult your doctor.

NP-PH-ABX-PPT-220003 | September 2022

Kindly forward all adverse events to GSK Philippines via ph.safety@gsk.com

© 2022 GSK group of companies or its licensor. GlaxoSmithKline Philippines, Inc.

23rd Floor, The Finance Centre, 26th Street corner 9th Avenue, Bonifacio Global

City, Taguig City, Metro Manila 1634