Kung ikaw ay miyembro ng Sangguniang Kabataan o youth-based organization sa Pasig City, kailangan namin ang tulong mo sa pagsagot ng survey na ito: https://prx.ph/acptna

October 13, 2020

Example blog post alt

Kung ikaw ay miyembro ng Sangguniang Kabataan o youth-based organization sa Pasig City, kailangan namin ang tulong mo sa pagsagot ng survey na ito: https://prx.ph/acptna

Ang nasabing survey ay parte ng pag-aaral na isinasagawa ng ICLEI – Local Governments for Sustainability - Southeast Asia Secretariat na ang layunin ay tignan ang kaalaman, kaugalian, at kasanayan ng mga youth leaders ng ating lungsod ukol sa climate change at iba pang konseptong may kaugnayan dito.

Huwag kayong mag-alala kasi walang tama o maling sagot dito. Ang inyong mga sagot ay gagamiting basehan sa pagbuo ng training modules at information, education, and communication (IEC) materials para sa #PromiseoftheYouth: Building the Capacities of Youth Advocates towards Peer-Inspired Local Climate Action, isang training program para sa Sangguniang Kabataan.

ICLEI Southeast Asia Secretariat